Algemene leveringsvoorwaarden Pakhuis Noord

Versie 2021A

 

1.             Definities

1.1.         Pakhuis Noord: de vennootschap onder firma Pakhuis Noord V.O.F. zaakdoende aan de Trekkenweg 4 te (7844 NZ) Veenoord.

1.2.         Afnemer: iedere partij die met Pakhuis Noord in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.3.         Derde: iedere andere partij dan Pakhuis Noord of de Afnemer.

1.4.         Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Pakhuis Noord en Afnemer, van welke overeenkomst deze Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

 

2.             Totstandkoming overeenkomst en wijzigingen

2.1.         Alle door Pakhuis Noord uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, ook indien zij een termijn voor aanvaarding vermelden, en kunnen te allen tijde door Pakhuis Noord worden herroepen.

2.2.         Pakhuis Noord heeft te allen tijde het recht de aanbieding of offerte tot kort (uiterlijk 24 uur) na de aanvaarding ervan te herroepen.

2.3.         Pakhuis Noord is niet gehouden uitvoering te geven aan geaccepteerde offertes wanneer deze zijn gebaseerd op kennelijke verschrijvingen.

2.4.         Een aanvaarding door de Afnemer van een aanbod van Pakhuis Noord, met daarin een vermelding van de toepasselijkheid van de algemene (inkoop)voorwaarden van de Afnemer (al dan niet met uitsluiting van de algemene voorwaarden van Pakhuis Noord), heeft geen werking voor zover het de toepasselijkheid van de voorwaarden van de Afnemer en/of de uitsluiting van de voorwaarden van Pakhuis Noord inhoudt. Pakhuis Noord wordt enkel gehouden aan een overeenkomst met toepasselijkheid van de voorwaarden van de Afnemer en/of de uitsluiting van de voorwaarden van Pakhuis Noord, indien Pakhuis Noord  daar uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd. Artikel 19 van het Weens koopverdrag (CISG) is niet van toepassing.

2.5.         Een overeenkomst tussen Pakhuis Noord en Afnemer komt pas tot stand wanneer Afnemer de offerte getekend heeft geretourneerd, Pakhuis Noord een e-mail van Afnemer heeft ontvangen waarin Afnemer uitdrukkelijk heeft aangegeven zonder nader voorbehoud of voorwaarde akkoord te zijn met het aanbod van Pakhuis Noord, Afnemer telefonisch uitdrukkelijk heeft aangegeven zonder nader voorbehoud of voorwaarde akkoord te zijn met het aanbod van Pakhuis Noord dan wel wanneer Pakhuis Noord (of een Derde namens Pakhuis Noord) met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.

2.6.         De algemene (inkoop-)voorwaarden van de Afnemer worden door Pakhuis Noord uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.7.         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige rechtsbetrekkingen tussen Pakhuis Noord en de Afnemer.

2.8.         Voor zover in de overeenkomst wordt afgeweken van het bepaalde in deze algemene voorwaarden geldt de inhoud van de overeenkomst.

2.9.         Wijzigingen in de overeenkomst (inclusief de algemene voorwaarden) tussen partijen kunnen slechts bewezen worden door geschriften. Afwijkende bedingen gelden alleen voor die overeenkomst, waarbij deze afwijkende bedingen zijn gemaakt.

2.10.      Wijzigingen in de samenstelling van de order leiden tot wijzigingen in de levertijd. Indien de Afnemer haar order wenst te wijzigen accepteert zij op voorhand de wijziging in de levertijd.

2.11.      Een samengestelde offerte of order verplicht Pakhuis Noord niet tot het leveren van een gedeelte van de goederen tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.12.      Getoonde en/of verstrekte stalen, monsters, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, prijslijsten, promotiemateriaal en/of op de website van Pakhuis Noord zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de Afnemer geen rechten ontlenen.

 

3.             Uitvoering, levering en risico

3.1.         Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering aan het adres van Pakhuis Noord. Afnemer is verplicht de zaken zo spoedig mogelijk nadat de zaken gereed staan af te halen.

3.2.         Indien en voor zover tussen partijen is overeengekomen dat Pakhuis Noord zorg draagt voor de levering van de producten aan het adres van Afnemer (of een ander door Afnemer aan te wijzen adres) geldt dat de vrachtbrief dwingend bewijs levert, behoudens tegenbewijs, van de voorwaarden van de inontvangstneming door Afnemer van de zaken en hun verpakking uiterlijke goede staat en van het aantal geleverde zaken. 

3.3.         Wanneer sprake is van een situatie zoals bedoeld in lid 2 gaat het risico van de geleverde zaken bij aflevering over op Afnemer.

3.4.         Bij levering zoals bedoeld in lid 2 worden de zaken op het adres van Afnemer tot de begane grond achter de eerste deur geleverd. Zulks slechts onder de in lid 5 genoemde voorwaarden.

3.5.         Bij levering zoals bedoeld in lid 2 behoeft Pakhuis Noord de zaken niet verder te vervoeren dan tot waar haar voertuig over een behoorlijk berijdbaar terrein kan komen. Pakhuis Noord en Afnemer dragen gezamenlijk zorg voor het lossen van het voertuig.

3.6.         Indien de zaken met uiterlijk zichtbare schade of verlies worden afgeleverd zonder dat de Afnemer bij, of dadelijk na aanneming van de zaken, onverwijld een schriftelijk voorbehoud, waarin de algemene aard van de schade of het verlies is aangegeven, ter kennis van Pakhuis Noord heeft gebracht, wordt Pakhuis Noord (c.q. de vervoerder in opdracht van Pakhuis Noord) geacht de zaken in goede staat (althans conform de overeenkomst) te hebben afgeleverd. Het voorgaande geldt niet in het geval de Afnemer consument is.

3.7.         Artikelen die door Pakhuis Noord (of een derde) speciaal voor Afnemer moeten worden vervaardigd worden door Afnemer aanvaard plus of minus 10 % van het overeengekomen aantal, metrage of gewicht van de gekochte zaken.

3.8.         Bij afwezigheid van Afnemer bij aflevering van de zaken worden de zaken gelost voor risico van Afnemer. Gebreken die geconstateerd worden na aflevering buiten aanwezigheid van Afnemer worden geacht te zijn ontstaan na aflevering, behoudens tegenbewijs door Afnemer.

3.9.         Vermelde en/of overeengekomen termijnen (zoals – maar niet uitsluitend – levertijden) gelden bij benadering en nooit als fatale termijn.

3.10.      De Afnemer is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden wegens een overschrijding van de opgegeven termijn voordat hij Pakhuis Noord, na het uitblijven van levering binnen de overeengekomen levertijd, schriftelijk een redelijke termijn heeft gesteld om alsnog te leveren, en levering ook binnen deze termijn uitblijft.

3.11.      De Afnemer is niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst indien de late levering (mede) aan de Afnemer is toe te rekenen.

3.12.      De Afnemer zal te allen tijde eventuele instructies van Pakhuis Noord met betrekking tot opslag van de door Pakhuis Noord geleverde producten opvolgen.

3.13.      Pakhuis Noord heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.

3.14.      Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zorgt de Afnemer voor eigen rekening en risico ervoor dat Pakhuis Noord of de door Pakhuis Noord ingeschakelde derden tijdig kunnen beschikken over:

a.              alle noodzakelijke gegevens met betrekking tot de omstandigheden die relevant zijn voor de levering en montage van de zaken en verder alle gegevens die Pakhuis Noord nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst;

b.             de benodigde goedkeuringen, zoals (maar niet uitsluitend) publiek- en privaatrechtelijke toestemmingen (zoals – maar niet uitsluitend – vergunningen);

c.              noodzakelijk toegang, indien dat aan de orde is.

3.15.      Mocht er tijdens transport (of bij het laden en lossen) schade aan de zaken ontstaan en mocht Pakhuis Noord (ondanks alle aansprakelijkheidsbeperkingen in deze voorwaarden) daarvoor aansprakelijk zijn, dan is de aansprakelijkheid voor deze schade in alle gevallen beperkt tot hetgeen derden (zoals de transporteur of de verzekeraar) aan Pakhuis Noord uitkeren.

3.16.      De Afnemer staat er voor in dat de door of namens haar aan Pakhuis Noord verstrekte gegevens en voorzieningen (mede) als bedoeld in het vorige lid juist en volledig zijn. De Afnemer dient zorg te dragen voor tijdige aanlevering van deze gegevens en voorzieningen. De uitvoerings- c.q. leveringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Afnemer deze gegevens en voorzieningen juist en volledig aan Pakhuis Noord ter beschikking heeft gesteld. Indien deze gegevens en/of voorzieningen op enig moment niet ter beschikking staan aan Pakhuis Noord, wordt de uitvoeringstermijn voor een gelijk durende periode opgeschort.

3.17.      Pakhuis Noord zal zich naar beste kunnen inspannen overeengekomen diensten met zorg uit te voeren en aan te bieden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

3.18.      Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met uitsluiting van de werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek, ook wanneer de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op de uitvoering door één bepaalde persoon.

3.19.      Afnemer is verplicht de ruimten waar door personeel van Pakhuis Noord (of derden die door Pakhuis Noord zijn ingeschakeld) af- en toe te dekken om schade aan onder meer vloeren, muren, ramen en deurposten te voorkomen.

 

4.             Overmacht

4.1.         In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Pakhuis Noord naar eigen keuze gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst tijdelijk op te schorten zonder dat de Afnemer aanspraak op nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding kan doen gelden.

4.2.         Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Pakhuis Noord geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Pakhuis Noord niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan (maar niet uitsluitend): werkstakingen in het bedrijf van Pakhuis Noord of van derden waarvan Pakhuis Noord op enige wijze afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, epidemieën/pandemieën, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot, storingen in het verkeer of transport, beperkende maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, ontijdige aflevering van grondstoffen of andere benodigde materialen of het uitblijven van aflevering, faillissement of surseance van betaling bij een of meerdere van haar toeleveranciers of ingeschakelde derden, natuurrampen, weersomstandigheden waardoor de werkzaamheden niet adequaat kunnen worden uitgevoerd, elektriciteitsstoringen, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van key personel van Pakhuis Noord.

4.3.         Pakhuis Noord heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Pakhuis Noord zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

5.             Eigendomsvoorbehoud en bruikleen

5.1.         De geleverde zaken blijven uitsluitend in eigendom van Pakhuis Noord, zolang de Afnemer niet heeft voldaan aan de vorderingen:

a.              ter zake van door Pakhuis Noord aan de Afnemer krachtens deze of enige andere (al dan niet toekomstige) Overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, en/of,

b.             ter zake van krachtens de onder a genoemde Overeenkomsten ten behoeve van de Afnemer verrichte of nog te verrichten diensten, en/of,

c.              voortvloeiende uit het tekortschieten in de nakoming van vorenbedoelde verbintenissen, zoals (maar niet uitsluitend) rente, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

5.2.         Het onderhavige eigendomsvoorbehoud gaat dus niet teniet indien er op enig moment geen enkele vordering van Pakhuis Noord onder eigendomsvoorbehoud op de Afnemer openstaat, maar ziet ook op toekomstige vorderingen.

5.3.         Alle zaken die Pakhuis Noord aanwijst en waarvan Pakhuis Noord middels facturen of anderszins kan aantonen dat zij zaken van die soort heeft geleverd, worden tussen partijen (en eventueel de curator) behoudens tegenbewijs geacht van Pakhuis Noord afkomstig te zijn.

5.4.         De waarde van de af te geven zaken wordt geacht maximaal 50% van de factuurwaarde van de desbetreffende zaken te bedragen, maar zal nooit de totale openstaande vorderingen overtreffen. De (buiten)gerechtelijke kosten en eventuele kosten voor het verkrijgen van afgifte worden geacht 25% van de factuurwaarde van de desbetreffende zaken te bedragen.

5.5.         De Afnemer mag de zaken in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening doorverkopen, mits de Afnemer bij haar afnemers eveneens een uitgebreid eigendomsvoorbehoud op deze zaken bedingt.

5.6.         Wanneer aan de Afnemer surséance van betaling wordt verleend of indien hij in staat van faillissement wordt verklaard is hij vanaf dat moment niet bevoegd de zaken te gebruiken en/of te vervreemden.

5.7.         De door of namens Pakhuis Noord verstrekte stalen, displays, monsters, brochures, flyers en ander marketing- en verkoopmateriaal blijven eigendom van Pakhuis Noord en worden op diens eerste verzoek op kosten van de koper aan de Pakhuis Noord geretourneerd.

 

 

 

6.             Prijzen

6.1.         Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn prijzen op offertes en overeenkomsten of op enige andere opgave van Pakhuis Noord in euro’s, inclusief btw (behoudens anders vermeld), exclusief kosten van vervoer en transport.

6.2.         Een stijging van kostprijsbepalende factoren (zoals – maar niet uitsluitend - wijzigingen in wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen of grondstoffen), ontstaan na het sluiten van de overeenkomst, mag door Pakhuis Noord worden doorberekend aan de Afnemer als de nakoming van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid. Indien Pakhuis Noord besluit een prijsstijging na het sluiten van de overeenkomst door te voeren, verkrijgt een Afnemer die consument is het recht om de overeenkomst te ontbinding.

6.3.         Pakhuis Noord is gerechtigd de prijs in rekening te brengen die zij in vergelijkbare situaties ook in rekening brengt, tenzij partijen uitdrukkelijk een prijs overeenkomen. Afnemer kan zich in het geval partijen niet uitdrukkelijk een prijs zijn overeengekomen, niet beroepen op eerder gedane aanbieden en offertes (al dan niet uitgevoerd) door Pakhuis Noord. Offertes gelden niet voor nabestellingen en/of toekomstige orders.

 

7.             Facturatie, betaling en opeisbaarheid

7.1.         Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Ten aanzien van niet-consumenten geldt dat een beroep op opschorting dan wel verrekening is uitgesloten.

7.2.         Indien schriftelijk betalingstermijnen c.q. betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen, zullen de werkzaamheden door Pakhuis Noord worden uitgevoerd indien en zodra Afnemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

7.3.         Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de Afnemer vanaf de datum van het verstrijken van de betalingstermijn rente aan Pakhuis Noord verschuldigd. De rente bedraagt 10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke (handels)rente (6:119a BW) als deze hoger is. Indien Afnemer een consument is geldt de wettelijke rente voor consumententransacties.

7.4.         De Afnemer is aansprakelijk voor alle de door Pakhuis Noord (zowel in- als buiten rechte) werkelijk gemaakte kosten die betrekking hebben op de incasso van haar vorderingen op de Afnemer, met een minimum van € 250,00 per factuur. Indien Afnemer een consument is geldt de staffel uit het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten.

7.5.         Al hetgeen de Afnemer aan Pakhuis Noord verschuldigd is, is onmiddellijk opeisbaar indien een betalingstermijn is overschreden, het faillissement (of het in een ander land gehanteerde equivalent daarvan) van de Afnemer is uitgesproken, de Afnemer surseance van betaling (of het equivalent daarvan) aanvraagt, wanneer beslag op zaken of vorderingen van de Afnemer wordt gelegd, wanneer de Afnemer (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd of haar bedrijfsvoering staakt, de Afnemer natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering (of het equivalent daarvan), onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

7.6.         Betalingen dienen te geschieden in euro’s.

7.7.         Het recht van de Afnemer om zijn vorderingen op Pakhuis Noord te verrekenen met betalingsverplichtingen aan Pakhuis Noord uit welke hoofde dan ook is uitgesloten. De Afnemer heeft in geen geval recht om enige verbintenis op te schorten.

7.8.         Pakhuis Noord heeft het recht om op een order vermelde zaken in gedeelten te leveren (deelleveranties) en overeenkomstig te factureren.

7.9.         Het overeengekomen bedrag kan worden verhoogd met een nader door Pakhuis Noord vast te stellen kredietbeperkingstoeslag. Deze toeslag wordt eerst door Afnemer verschuldigd indien betaling na de vervaldag van de factuur plaatsvindt.

7.10.      Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is de Afnemer verplicht op verzoek van Pakhuis Noord een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als de Afnemer niet binnen de gestelde termijn aan dit verzoek voldoet, raakt hij direct in verzuim. Pakhuis Noord heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op de Afnemer te verhalen.

 

8.             Garantie en vrijwaring

8.1.         Pakhuis Noord geeft slechts garantie ten aanzien van door haar geleverde zaken indien dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

8.2.         In alle gevallen waarin Pakhuis Noord een of meer garanties verleent, gelden de volgende bepalingen.

a.              De Afnemer kan alleen aanspraak maken op garantie indien zij alle (montage)instructies van Pakhuis Noord, deze algemene voorwaarden, de overeenkomst en verder alle verbintenissen tegenover Pakhuis Noord is nagekomen en nakomt.

b.             Iedere garantie houdt uitsluitend in dat Pakhuis Noord gedurende een bepaalde periode garandeert dat het verkochte geen gebreken vertoont die het gevolg zijn van een gebrek ontwerp-, materiaal- of fabricagefouten. Afwijkingen van de specificaties die er niet toe leiden dat het verkochte niet (langer) geschikt is voor het doel waarvoor de Afnemer het gekochte gebruikt, leveren geen tekortkoming van Pakhuis Noord onder deze garantiebepaling op.

c.              Alleen de Afnemer kan een beroep doen op garantie. De garantie is niet overdraagbaar en door deze bepaling wordt ook voorkomen dat de garantie (goederenrechtelijk) kan worden overgedragen.

8.3.         De garantie geldt niet wanneer:

a.              er sprake is van normale slijtage;

b.             de zaak niet goed of niet conform de voorschriften is onderhouden en/of gerepareerd door vakkundige personen;

c.              er sprake is van transport- of verwerkingsschade;

d.             er sprake is van ongelukken en misbruik van de zaak, zoals (maar niet uitsluitend);

i.               scheuren, beschadigingen en gaten voortkomend vanuit het laten vallen, snijden en/of schuren van objecten;

ii.              beschadigingen/krassen of afwerkingsbeschadigingen veroorzaakt door schurend materiaal;

e.             de zaak onjuist en/of onzorgvuldig of niet in overeenstemming met de bestemming van de zaak gebruikt is, waaronder onder meer (maar niet uitsluitend) begrepen misbruik, verwaarlozing, verkeerde toepassing, abnormaal gebruik, oneigenlijk gebruik en wijziging van de zaken

f.               er sprake is van te hoge belasting van de zaak;

g.             de zaak, ondanks reeds geconstateerde schade en/of gebreken, gebruikt blijft worden;

h.             er sprake is van onjuiste opslag. Producten moeten in ieder geval worden opgeslagen in een afgesloten, droge en schone omgeving beschermd tegen omstandigheden van buiten waaronder, maar niet beperkt tot, regen, sneeuw of andere oorzaken van vocht.

8.4.         Een door Pakhuis Noord gehonoreerde claim onder deze garantievoorwaarden houdt nadrukkelijk geen erkenning van aansprakelijkheid van Pakhuis Noord in voor eventueel door de Afnemer of door derden geleden schade.

8.5.         Artikel 9 van deze voorwaarden is ook van toepassing in geval van garantie.

8.6.         In bepaalde gevallen heeft Afnemer, na het aflopen van de garanties uit dit artikel, mogelijk nog recht op garantie op grond van de wet. Dit artikel beperkt de wettelijke rechten van de (consument) Afnemer niet.

 

9.             Houtworm

9.1.         Indien Pakhuis Noord de/het te leveren product(en) behandelt tegen houtworm, geldt dat Afnemer gehouden is het product regelmatig, maar in ieder geval tussen de tiende en twaalfde maand na de behandeling en/of aankoop, te controleren of het betreffende product vrij van houtworm is.

9.2.         Indien Afnemer de hiervoor genoemde controle niet (of niet-tijdig) uitvoert, komen de gevolgen daarvan geheel en volledig voor rekening en risico van Afnemer. Pakhuis Noord is nimmer gehouden tot enige (schade)vergoeding (ook niet indien het product aantoonbaar wel is gecontroleerd).

9.3.         Indien na de controle door Afnemer blijkt dat nog steeds houtworm aanwezig is in het geleverde product, zal Pakhuis Noord het product kosteloos nogmaals behandelen tegen houtworm. Afnemer is gehouden het product naar een door Pakhuis Noord aangegeven locatie te vervoeren om de behandeling uit te voeren.

 

10.          Ouderdom producten

10.1.      Afnemer is ervan op de hoogte dat de geleverde producten vintage en/of tweedehands producten betreft. Vanwege de ouderdom van de producten staat Pakhuis Noord er niet voor in dat de producten voldoen aan huidige wet- en regelgeving.

10.2.      Pakhuis Noord garandeert in het bijzonder niet dat de producten voorzien zijn van veiligheidsglas, dat producten geen loodhoudende verven bevatten, dat in de producten geen andere chemicaliën zijn verwerkt die niet meer gebruikt mogen worden en/of dat bepaalde producten geen asbest bevatten.

10.3.      Pakhuis Noord is nimmer aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit één van de in het voorgaande lid genoemde situaties.

10.4.      Daarnaast geldt dat bepaalde producten een bijzonder hoog gewicht kunnen hebben. Pakhuis Noord adviseert Afnemer nadrukkelijk om te onderzoeken of de locatie waar het product geplaatst wordt geschikt is (bijv. ten aanzien van de maximale vloerbelasting) om dat product te plaatsen.

 

11.          Controle producten en reclametermijn

11.1.      De Afnemer dient zaken voor of tijdens de aflevering te (laten) inspecteren en diensten direct (onverwijld) na afloop van de uitvoering van de diensten te (laten) inspecteren. Zichtbare- of anderszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen dienen onverwijld na de aflevering van de zaken c.q. uitvoering van de diensten schriftelijk, gemotiveerd en onderbouwd aan Pakhuis Noord te worden medegedeeld. Indien de Afnemer geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om de zaken/diensten tijdig te (laten) inspecteren geldt dat tussen partijen als vaststaand moet worden aangenomen dat de producten zijn afgeleverd zonder zichtbare- of anderszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken c.q. dat de diensten aan de overeenkomst beantwoorden. Mocht de Afnemer bij constatering van gebreken/tekortkomingen, zonder schriftelijk akkoord van Pakhuis Noord, over gaan tot c.q. verder gaan met de verkoop, uitlevering, behandeling, installatie c.q. verwerking van de geleverde zaken, dan accepteert de Afnemer de geleverde zaken en diensten en vervalt de mogelijkheid zich te beroepen op het geconstateerde gebrek/tekortkoming.

11.2.      Onjuiste facturen dient de Afnemer binnen 10 dagen na factuurdatum schriftelijk, gemotiveerd en onderbouwd aan Pakhuis Noord mede te delen. Indien de Afnemer verzuimt om binnen de in dit lid genoemde termijn en conform de voorschriften als genoemd in dit lid Pakhuis Noord van de fout(en) op de hoogte te stellen, geldt tussen partijen dat de factuur door Afnemer is geaccepteerd, is (en blijft) Afnemer gehouden de factuur te betalen en verliest de Afnemer het recht op correctie/creditering van de factuur. Het voorgaande laat onverlet het recht van Pakhuis Noord om te allen tijde fouten in een factuur te corrigeren. Indien Pakhuis Noord een factuur op grond van het voorgaande corrigeert, blijft de oorspronkelijk betalingstermijn gehandhaafd.

11.3.      Overige gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen dient de Afnemer binnen 3 dagen na de ontdekking ervan schriftelijk, gemotiveerd en onderbouwd aan Pakhuis Noord mede te delen.

11.4.      Indien de Afnemer verzuimt om binnen de in dit artikel genoemde termijnen en conform de voorschriften als genoemd in dit artikel Pakhuis Noord van het gebrek op de hoogte te stellen, verliest de Afnemer het recht zich op eventuele rechtsgevolgen die ontstaan door het gebrek of afwijking van hetgeen is overeengekomen te beroepen. In dat geval heeft de Afnemer onder meer (maar niet uitsluitend) geen recht meer op nakoming, vernietiging, opschorting, ontbinding en/of schadevergoeding op grond van het gebrek of de tekortkoming. Dit artikel geldt niet indien Afnemer consument is.

11.5.      Geringe afwijkingen van opgegeven maten, gewichten, samenstellingen of kleuren, dan wel andere afwijkingen, waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de samenstelling, uitvoering of toepasbaarheid van de producten, onvolkomen in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen of grondstoffen waarbij deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van de materialen of grondstoffen, leiden er niet toe dat het af- of opgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt geven de Afnemer noch recht op annulering of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst, noch recht de ontvangst of betaling van de producten te weigeren.

11.6.      Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is, dit toerekenbaar is aan Pakhuis Noord en dat tijdig en op de juiste wijze aan Pakhuis Noord is gemeld (cumulatieve voorwaarden), dan zal Pakhuis Noord de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na terugontvangt daarvan of, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Afnemer, ter keuze van Pakhuis Noord, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan, dan wel (ter keuze van Pakhuis Noord) vervangende vergoeding daarvoor aan de Afnemer voldoen tot een maximum van het aankoopbedrag van (het betreffende onderdeel van) de gebrekkige zaak.

11.7.      Indien vaststaat dat een dient niet conform de overeenkomst is uitgevoerd, dit toerekenbaar is aan Pakhuis Noord en dat tijdig en op de juiste wijze aan Pakhuis Noord is gemeld (cumulatieve voorwaarden), dan zal Pakhuis Noord de dienst alsnog op de juiste wijze uitvoeren dan wel (naar keuze van Pakhuis Noord) vervangende vergoeding daarvoor aan de Afnemer voldoen tot een maximum van de prijs van (het betreffende onderdeel van) de dienst.

11.8.      Klachten en/of reclames geven de Afnemer niet het recht om zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of te verminderen.

 

12.          Opschorting en ontbinding

12.1.      Pakhuis Noord behoudt zich het recht voor om verplichtingen uit overeenkomsten op te schorten indien de Afnemer niet al zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze en eerdere overeenkomsten met Pakhuis Noord is nagekomen.

12.2.      Naast de overige uit de wet en overeenkomst voortvloeiende rechten tot ontbinding is Pakhuis Noord gerechtigd de overeenkomst (geheel of geldelijk – zulks naar keuze van Pakhuis Noord) door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien zij vreest voor een verslechtering van de solvabiliteit van de Afnemer, de Afnemer in staat van faillissement (of een equivalent daarvan) is verklaard, de Afnemer surseance van betaling (of een equivalent daarvan) heeft aangevraagd, de Afnemer haar bedrijfsvoering staakt of voornemens is te staken. Het voorgaande geldt ook wanneer een natuurlijke persoon wordt toegelaten tot de wet schuldsanering natuurlijke personen.

12.3.      Voor zover de Afnemer een ontbindingsrecht heeft is deze bij duurovereenkomsten beperkt tot ontbinding van de order of gedeelte daarvan waarin Pakhuis Noord toerekenbaar tekort is geschoten. Partijen hebben in dat geval een ongedaanmakingsverplichting van alle over en weer geleverde prestaties die betrekking hebben op de betreffende order of gedeelte daarvan. Het ontbindingsrecht geldt niet voor opvolgende orders en/of leveringen.

 

13.          Intellectuele eigendomsrechten

13.1.      Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt Pakhuis Noord de auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door haar geleverde producten, de door haar gedane aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, beeld- en woordmerken, handelsnamen, programmatuur enz.

13.2.      De Afnemer garandeert dat alle in het kader van de overeenkomst door de Afnemer aan Pakhuis Noord verstrekte materialen/werken vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten van derden. De Afnemer vrijwaart Pakhuis Noord voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Afnemer verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

13.3.      Indien de Afnemer opmerkt dat de producten van Pakhuis Noord inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom, dan wel dat een derde inbreuk maakt op een aan Pakhuis Noord toebehorend recht van intellectuele eigendom, dient de Afnemer Pakhuis Noord daarvan direct op de hoogte te stellen.

13.4.      Voor het geval een derde inbreuk maakt op een aan Pakhuis Noord toebehorend recht van intellectuele eigendom is de Afnemer gehouden om haar medewerking te verlenen teneinde Pakhuis Noord in staat te stellen om in- en buiten rechte tegen deze inbreuk op te treden.

 

14.          Aanspraklijkheid

14.1.      Pakhuis Noord is nooit aansprakelijk voor schade, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) ten gevolge van gebreken in- of aan verkochte zaken, verleende diensten of verrichte werkzaamheden of anderszins als gevolg van het tekortschieten in de nakoming van enige verplichting onder de overeenkomst of het plegen van een onrechtmatige daad, zowel bij de Afnemer als bij derden. Tevens is Pakhuis Noord niet aansprakelijk voor fouten van personeel of door Pakhuis Noord in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde Derden.

14.2.      Indien Pakhuis Noord wel aansprakelijk kan worden gehouden is de aansprakelijkheid per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering voor het geval in kwestie uitkeert.

14.3.      In geen geval zal de aansprakelijkheid het factuurbedrag van de betreffende order te boven gaan bij een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst tot levering.

14.4.      In geval van aansprakelijkheid is Pakhuis Noord uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade bedoeld in dit artikellid en de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Pakhuis Noord aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Pakhuis Noord toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.

14.5.      Pakhuis Noord is nooit aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand en schade aan derden, ook niet in het geval van niet- of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting.

14.6.      Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen in de overeenkomst en deze voorwaarden gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Pakhuis Noord of haar leidinggevende ondergeschikte(n).

14.7.      Indien de Afnemer in gebreke mocht komen in de nakoming van de overeenkomst, dan is de Afnemer aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Pakhuis Noord daardoor direct of indirect ontstaan, zoals (maar niet uitsluitend) gederfde winst, gemiste besparingen en andere bedrijfsschade.

14.8.      Indien Pakhuis Noord zaken op of in de nabijheid van het terrein of in het gebouw waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, plaatst, is de Afnemer verantwoordelijk voor adequate beveiliging daarvan. In het geval er schade optreedt aan deze zaken, is de Afnemer altijd aansprakelijk voor deze schade. 

14.9.      Afnemer zal Pakhuis Noord vrijwaren voor (eventuele) aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst. Alle kosten en schade aan de zijde van Pakhuis Noord daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de Afnemer.

14.10.   De aansprakelijkheidsbeperking uit dit artikel is ook van toepassing op de garanties als bedoeld in artikel 8.

 

 

15.          Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1.      Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Pakhuis Noord partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland woonplaats heeft. Het bewijs van een overeengekomen ander rechtstelsel kan slechts geleverd worden door een door beide partijen ondertekend schriftelijk stuk.

15.2.      Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing

15.3.      Tenzij dwingendrechtelijk anders bepaald is de civiele rechter te Assen exclusief bevoegd te oordelen over geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten tussen Pakhuis Noord en de Afnemer. Het staat echter Pakhuis Noord vrij een geschil voortvloeiende uit overeenkomsten tussen Pakhuis Noord en de Afnemer ter beoordeling voor te leggen aan elke rechter, die bij afwezigheid van een forumkeuze bevoegd zou zijn om over het geschil te oordelen.

Algemene leveringsvoorwaarden Pakhuis Noord sinds 02-03-2021

Versie 2021A


1. Definities

1.1. Pakhuis Noord: de vennootschap onder firma Pakhuis Noord V.O.F. zaakdoende aan de Trekkenweg 4 te (7844 NZ) Veenoord.

1.2. Afnemer: iedere partij die met Pakhuis Noord in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.3. Derde: iedere andere partij dan Pakhuis Noord of de Afnemer.

1.4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Pakhuis Noord en Afnemer, van welke overeenkomst deze Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.


2. Totstandkoming overeenkomst en wijzigingen

2.1. Alle door Pakhuis Noord uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, ook indien zij een termijn voor aanvaarding vermelden, en kunnen te allen tijde door Pakhuis Noord worden herroepen.

2.2. Pakhuis Noord heeft te allen tijde het recht de aanbieding of offerte tot kort (uiterlijk 24 uur) na de aanvaarding ervan te herroepen.

2.3. Pakhuis Noord is niet gehouden uitvoering te geven aan geaccepteerde offertes wanneer deze zijn gebaseerd op kennelijke verschrijvingen.

2.4. Een aanvaarding door de Afnemer van een aanbod van Pakhuis Noord, met daarin een vermelding van de toepasselijkheid van de algemene (inkoop)voorwaarden van de Afnemer (al dan niet met uitsluiting van de algemene voorwaarden van Pakhuis Noord), heeft geen werking voor zover het de toepasselijkheid van de voorwaarden van de Afnemer en/of de uitsluiting van de voorwaarden van Pakhuis Noord inhoudt. Pakhuis Noord wordt enkel gehouden aan een overeenkomst met toepasselijkheid van de voorwaarden van de Afnemer en/of de uitsluiting van de voorwaarden van Pakhuis Noord, indien Pakhuis Noord daar uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd. Artikel 19 van het Weens koopverdrag (CISG) is niet van toepassing.

2.5. Een overeenkomst tussen Pakhuis Noord en Afnemer komt pas tot stand wanneer Afnemer de offerte getekend heeft geretourneerd, Pakhuis Noord een e-mail van Afnemer heeft ontvangen waarin Afnemer uitdrukkelijk heeft aangegeven zonder nader voorbehoud of voorwaarde akkoord te zijn met het aanbod van Pakhuis Noord, Afnemer telefonisch uitdrukkelijk heeft aangegeven zonder nader voorbehoud of voorwaarde akkoord te zijn met het aanbod van Pakhuis Noord dan wel wanneer Pakhuis Noord (of een Derde namens Pakhuis Noord) met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.

2.6. De algemene (inkoop-)voorwaarden van de Afnemer worden door Pakhuis Noord uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.7. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige rechtsbetrekkingen tussen Pakhuis Noord en de Afnemer.

2.8. Voor zover in de overeenkomst wordt afgeweken van het bepaalde in deze algemene voorwaarden geldt de inhoud van de overeenkomst.

2.9. Wijzigingen in de overeenkomst (inclusief de algemene voorwaarden) tussen partijen kunnen slechts bewezen worden door geschriften. Afwijkende bedingen gelden alleen voor die overeenkomst, waarbij deze afwijkende bedingen zijn gemaakt.

2.10. Wijzigingen in de samenstelling van de order leiden tot wijzigingen in de levertijd. Indien de Afnemer haar order wenst te wijzigen accepteert zij op voorhand de wijziging in de levertijd.

2.11. Een samengestelde offerte of order verplicht Pakhuis Noord niet tot het leveren van een gedeelte van de goederen tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.12. Getoonde en/of verstrekte stalen, monsters, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, prijslijsten, promotiemateriaal en/of op de website van Pakhuis Noord zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de Afnemer geen rechten ontlenen.


3. Uitvoering, levering en risico

3.1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering aan het adres van Pakhuis Noord. Afnemer is verplicht de zaken zo spoedig mogelijk nadat de zaken gereed staan af te halen.

3.2. Indien en voor zover tussen partijen is overeengekomen dat Pakhuis Noord zorg draagt voor de levering van de producten aan het adres van Afnemer (of een ander door Afnemer aan te wijzen adres) geldt dat de vrachtbrief dwingend bewijs levert, behoudens tegenbewijs, van de voorwaarden van de inontvangstneming door Afnemer van de zaken en hun verpakking uiterlijke goede staat en van het aantal geleverde zaken.

3.3. Wanneer sprake is van een situatie zoals bedoeld in lid 2 gaat het risico van de geleverde zaken bij aflevering over op Afnemer.

3.4. Bij levering zoals bedoeld in lid 2 worden de zaken op het adres van Afnemer tot de begane grond achter de eerste deur geleverd. Zulks slechts onder de in lid 5 genoemde voorwaarden.

3.5. Bij levering zoals bedoeld in lid 2 behoeft Pakhuis Noord de zaken niet verder te vervoeren dan tot waar haar voertuig over een behoorlijk berijdbaar terrein kan komen. Pakhuis Noord en Afnemer dragen gezamenlijk zorg voor het lossen van het voertuig.

3.6. Indien de zaken met uiterlijk zichtbare schade of verlies worden afgeleverd zonder dat de Afnemer bij, of dadelijk na aanneming van de zaken, onverwijld een schriftelijk voorbehoud, waarin de algemene aard van de schade of het verlies is aangegeven, ter kennis van Pakhuis Noord heeft gebracht, wordt Pakhuis Noord (c.q. de vervoerder in opdracht van Pakhuis Noord) geacht de zaken in goede staat (althans conform de overeenkomst) te hebben afgeleverd. Het voorgaande geldt niet in het geval de Afnemer consument is.

3.7. Artikelen die door Pakhuis Noord (of een derde) speciaal voor Afnemer moeten worden vervaardigd worden door Afnemer aanvaard plus of minus 10 % van het overeengekomen aantal, metrage of gewicht van de gekochte zaken.

3.8. Bij afwezigheid van Afnemer bij aflevering van de zaken worden de zaken gelost voor risico van Afnemer. Gebreken die geconstateerd worden na aflevering buiten aanwezigheid van Afnemer worden geacht te zijn ontstaan na aflevering, behoudens tegenbewijs door Afnemer.

3.9. Vermelde en/of overeengekomen termijnen (zoals – maar niet uitsluitend – levertijden) gelden bij benadering en nooit als fatale termijn.

3.10. De Afnemer is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden wegens een overschrijding van de opgegeven termijn voordat hij Pakhuis Noord, na het uitblijven van levering binnen de overeengekomen levertijd, schriftelijk een redelijke termijn heeft gesteld om alsnog te leveren, en levering ook binnen deze termijn uitblijft.

3.11. De Afnemer is niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst indien de late levering (mede) aan de Afnemer is toe te rekenen.

3.12. De Afnemer zal te allen tijde eventuele instructies van Pakhuis Noord met betrekking tot opslag van de door Pakhuis Noord geleverde producten opvolgen.

3.13. Pakhuis Noord heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.

3.14. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zorgt de Afnemer voor eigen rekening en risico ervoor dat Pakhuis Noord of de door Pakhuis Noord ingeschakelde derden tijdig kunnen beschikken over:

a. alle noodzakelijke gegevens met betrekking tot de omstandigheden die relevant zijn voor de levering en montage van de zaken en verder alle gegevens die Pakhuis Noord nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst;

b. de benodigde goedkeuringen, zoals (maar niet uitsluitend) publiek- en privaatrechtelijke toestemmingen (zoals – maar niet uitsluitend – vergunningen);

c. noodzakelijk toegang, indien dat aan de orde is.

3.15. Mocht er tijdens transport (of bij het laden en lossen) schade aan de zaken ontstaan en mocht Pakhuis Noord (ondanks alle aansprakelijkheidsbeperkingen in deze voorwaarden) daarvoor aansprakelijk zijn, dan is de aansprakelijkheid voor deze schade in alle gevallen beperkt tot hetgeen derden (zoals de transporteur of de verzekeraar) aan Pakhuis Noord uitkeren.

3.16. De Afnemer staat er voor in dat de door of namens haar aan Pakhuis Noord verstrekte gegevens en voorzieningen (mede) als bedoeld in het vorige lid juist en volledig zijn. De Afnemer dient zorg te dragen voor tijdige aanlevering van deze gegevens en voorzieningen. De uitvoerings- c.q. leveringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Afnemer deze gegevens en voorzieningen juist en volledig aan Pakhuis Noord ter beschikking heeft gesteld. Indien deze gegevens en/of voorzieningen op enig moment niet ter beschikking staan aan Pakhuis Noord, wordt de uitvoeringstermijn voor een gelijk durende periode opgeschort.

3.17. Pakhuis Noord zal zich naar beste kunnen inspannen overeengekomen diensten met zorg uit te voeren en aan te bieden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

3.18. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met uitsluiting van de werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek, ook wanneer de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op de uitvoering door één bepaalde persoon.

3.19. Afnemer is verplicht de ruimten waar door personeel van Pakhuis Noord (of derden die door Pakhuis Noord zijn ingeschakeld) af- en toe te dekken om schade aan onder meer vloeren, muren, ramen en deurposten te voorkomen.


4. Overmacht

4.1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Pakhuis Noord naar eigen keuze gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst tijdelijk op te schorten zonder dat de Afnemer aanspraak op nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding kan doen gelden.

4.2. Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Pakhuis Noord geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Pakhuis Noord niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan (maar niet uitsluitend): werkstakingen in het bedrijf van Pakhuis Noord of van derden waarvan Pakhuis Noord op enige wijze afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, epidemieën/pandemieën, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot, storingen in het verkeer of transport, beperkende maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, ontijdige aflevering van grondstoffen of andere benodigde materialen of het uitblijven van aflevering, faillissement of surseance van betaling bij een of meerdere van haar toeleveranciers of ingeschakelde derden, natuurrampen, weersomstandigheden waardoor de werkzaamheden niet adequaat kunnen worden uitgevoerd, elektriciteitsstoringen, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van key personel van Pakhuis Noord.

4.3. Pakhuis Noord heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Pakhuis Noord zijn verbintenis had moeten nakomen.


5. Eigendomsvoorbehoud en bruikleen

5.1. De geleverde zaken blijven uitsluitend in eigendom van Pakhuis Noord, zolang de Afnemer niet heeft voldaan aan de vorderingen:

a. ter zake van door Pakhuis Noord aan de Afnemer krachtens deze of enige andere (al dan niet toekomstige) Overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, en/of,

b. ter zake van krachtens de onder a genoemde Overeenkomsten ten behoeve van de Afnemer verrichte of nog te verrichten diensten, en/of,

c. voortvloeiende uit het tekortschieten in de nakoming van vorenbedoelde verbintenissen, zoals (maar niet uitsluitend) rente, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

5.2. Het onderhavige eigendomsvoorbehoud gaat dus niet teniet indien er op enig moment geen enkele vordering van Pakhuis Noord onder eigendomsvoorbehoud op de Afnemer openstaat, maar ziet ook op toekomstige vorderingen.

5.3. Alle zaken die Pakhuis Noord aanwijst en waarvan Pakhuis Noord middels facturen of anderszins kan aantonen dat zij zaken van die soort heeft geleverd, worden tussen partijen (en eventueel de curator) behoudens tegenbewijs geacht van Pakhuis Noord afkomstig te zijn.

5.4. De waarde van de af te geven zaken wordt geacht maximaal 50% van de factuurwaarde van de desbetreffende zaken te bedragen, maar zal nooit de totale openstaande vorderingen overtreffen. De (buiten)gerechtelijke kosten en eventuele kosten voor het verkrijgen van afgifte worden geacht 25% van de factuurwaarde van de desbetreffende zaken te bedragen.

5.5. De Afnemer mag de zaken in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening doorverkopen, mits de Afnemer bij haar afnemers eveneens een uitgebreid eigendomsvoorbehoud op deze zaken bedingt.

5.6. Wanneer aan de Afnemer surséance van betaling wordt verleend of indien hij in staat van faillissement wordt verklaard is hij vanaf dat moment niet bevoegd de zaken te gebruiken en/of te vervreemden.

5.7. De door of namens Pakhuis Noord verstrekte stalen, displays, monsters, brochures, flyers en ander marketing- en verkoopmateriaal blijven eigendom van Pakhuis Noord en worden op diens eerste verzoek op kosten van de koper aan de Pakhuis Noord geretourneerd.
6. Prijzen

6.1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn prijzen op offertes en overeenkomsten of op enige andere opgave van Pakhuis Noord in euro’s, inclusief btw (behoudens anders vermeld), exclusief kosten van vervoer en transport.

6.2. Een stijging van kostprijsbepalende factoren (zoals – maar niet uitsluitend - wijzigingen in wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen of grondstoffen), ontstaan na het sluiten van de overeenkomst, mag door Pakhuis Noord worden doorberekend aan de Afnemer als de nakoming van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid. Indien Pakhuis Noord besluit een prijsstijging na het sluiten van de overeenkomst door te voeren, verkrijgt een Afnemer die consument is het recht om de overeenkomst te ontbinding.

6.3. Pakhuis Noord is gerechtigd de prijs in rekening te brengen die zij in vergelijkbare situaties ook in rekening brengt, tenzij partijen uitdrukkelijk een prijs overeenkomen. Afnemer kan zich in het geval partijen niet uitdrukkelijk een prijs zijn overeengekomen, niet beroepen op eerder gedane aanbieden en offertes (al dan niet uitgevoerd) door Pakhuis Noord. Offertes gelden niet voor nabestellingen en/of toekomstige orders.


7. Facturatie, betaling en opeisbaarheid

7.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Ten aanzien van niet-consumenten geldt dat een beroep op opschorting dan wel verrekening is uitgesloten.

7.2. Indien schriftelijk betalingstermijnen c.q. betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen, zullen de werkzaamheden door Pakhuis Noord worden uitgevoerd indien en zodra Afnemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

7.3. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de Afnemer vanaf de datum van het verstrijken van de betalingstermijn rente aan Pakhuis Noord verschuldigd. De rente bedraagt 10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke (handels)rente (6:119a BW) als deze hoger is. Indien Afnemer een consument is geldt de wettelijke rente voor consumententransacties.

7.4. De Afnemer is aansprakelijk voor alle de door Pakhuis Noord (zowel in- als buiten rechte) werkelijk gemaakte kosten die betrekking hebben op de incasso van haar vorderingen op de Afnemer, met een minimum van € 250,00 per factuur. Indien Afnemer een consument is geldt de staffel uit het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten.

7.5. Al hetgeen de Afnemer aan Pakhuis Noord verschuldigd is, is onmiddellijk opeisbaar indien een betalingstermijn is overschreden, het faillissement (of het in een ander land gehanteerde equivalent daarvan) van de Afnemer is uitgesproken, de Afnemer surseance van betaling (of het equivalent daarvan) aanvraagt, wanneer beslag op zaken of vorderingen van de Afnemer wordt gelegd, wanneer de Afnemer (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd of haar bedrijfsvoering staakt, de Afnemer natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering (of het equivalent daarvan), onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

7.6. Betalingen dienen te geschieden in euro’s.

7.7. Het recht van de Afnemer om zijn vorderingen op Pakhuis Noord te verrekenen met betalingsverplichtingen aan Pakhuis Noord uit welke hoofde dan ook is uitgesloten. De Afnemer heeft in geen geval recht om enige verbintenis op te schorten.

7.8. Pakhuis Noord heeft het recht om op een order vermelde zaken in gedeelten te leveren (deelleveranties) en overeenkomstig te factureren.

7.9. Het overeengekomen bedrag kan worden verhoogd met een nader door Pakhuis Noord vast te stellen kredietbeperkingstoeslag. Deze toeslag wordt eerst door Afnemer verschuldigd indien betaling na de vervaldag van de factuur plaatsvindt.

7.10. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is de Afnemer verplicht op verzoek van Pakhuis Noord een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als de Afnemer niet binnen de gestelde termijn aan dit verzoek voldoet, raakt hij direct in verzuim. Pakhuis Noord heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op de Afnemer te verhalen.


8. Garantie en vrijwaring

8.1. Pakhuis Noord geeft slechts garantie ten aanzien van door haar geleverde zaken indien dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

8.2. In alle gevallen waarin Pakhuis Noord een of meer garanties verleent, gelden de volgende bepalingen.

a. De Afnemer kan alleen aanspraak maken op garantie indien zij alle (montage)instructies van Pakhuis Noord, deze algemene voorwaarden, de overeenkomst en verder alle verbintenissen tegenover Pakhuis Noord is nagekomen en nakomt.

b. Iedere garantie houdt uitsluitend in dat Pakhuis Noord gedurende een bepaalde periode garandeert dat het verkochte geen gebreken vertoont die het gevolg zijn van een gebrek ontwerp-, materiaal- of fabricagefouten. Afwijkingen van de specificaties die er niet toe leiden dat het verkochte niet (langer) geschikt is voor het doel waarvoor de Afnemer het gekochte gebruikt, leveren geen tekortkoming van Pakhuis Noord onder deze garantiebepaling op.

c. Alleen de Afnemer kan een beroep doen op garantie. De garantie is niet overdraagbaar en door deze bepaling wordt ook voorkomen dat de garantie (goederenrechtelijk) kan worden overgedragen.

8.3. De garantie geldt niet wanneer:

a. er sprake is van normale slijtage;

b. de zaak niet goed of niet conform de voorschriften is onderhouden en/of gerepareerd door vakkundige personen;

c. er sprake is van transport- of verwerkingsschade;

d. er sprake is van ongelukken en misbruik van de zaak, zoals (maar niet uitsluitend);

i. scheuren, beschadigingen en gaten voortkomend vanuit het laten vallen, snijden en/of schuren van objecten;

ii. beschadigingen/krassen of afwerkingsbeschadigingen veroorzaakt door schurend materiaal;

e. de zaak onjuist en/of onzorgvuldig of niet in overeenstemming met de bestemming van de zaak gebruikt is, waaronder onder meer (maar niet uitsluitend) begrepen misbruik, verwaarlozing, verkeerde toepassing, abnormaal gebruik, oneigenlijk gebruik en wijziging van de zaken

f. er sprake is van te hoge belasting van de zaak;

g. de zaak, ondanks reeds geconstateerde schade en/of gebreken, gebruikt blijft worden;

h. er sprake is van onjuiste opslag. Producten moeten in ieder geval worden opgeslagen in een afgesloten, droge en schone omgeving beschermd tegen omstandigheden van buiten waaronder, maar niet beperkt tot, regen, sneeuw of andere oorzaken van vocht.

8.4. Een door Pakhuis Noord gehonoreerde claim onder deze garantievoorwaarden houdt nadrukkelijk geen erkenning van aansprakelijkheid van Pakhuis Noord in voor eventueel door de Afnemer of door derden geleden schade.

8.5. Artikel 9 van deze voorwaarden is ook van toepassing in geval van garantie.

8.6. In bepaalde gevallen heeft Afnemer, na het aflopen van de garanties uit dit artikel, mogelijk nog recht op garantie op grond van de wet. Dit artikel beperkt de wettelijke rechten van de (consument) Afnemer niet.


9. Houtworm

9.1. Indien Pakhuis Noord de/het te leveren product(en) behandelt tegen houtworm, geldt dat Afnemer gehouden is het product regelmatig, maar in ieder geval tussen de tiende en twaalfde maand na de behandeling en/of aankoop, te controleren of het betreffende product vrij van houtworm is.

9.2. Indien Afnemer de hiervoor genoemde controle niet (of niet-tijdig) uitvoert, komen de gevolgen daarvan geheel en volledig voor rekening en risico van Afnemer. Pakhuis Noord is nimmer gehouden tot enige (schade)vergoeding (ook niet indien het product aantoonbaar wel is gecontroleerd).

9.3. Indien na de controle door Afnemer blijkt dat nog steeds houtworm aanwezig is in het geleverde product, zal Pakhuis Noord het product kosteloos nogmaals behandelen tegen houtworm. Afnemer is gehouden het product naar een door Pakhuis Noord aangegeven locatie te vervoeren om de behandeling uit te voeren.


10. Ouderdom producten

10.1. Afnemer is ervan op de hoogte dat de geleverde producten vintage en/of tweedehands producten betreft. Vanwege de ouderdom van de producten staat Pakhuis Noord er niet voor in dat de producten voldoen aan huidige wet- en regelgeving.

10.2. Pakhuis Noord garandeert in het bijzonder niet dat de producten voorzien zijn van veiligheidsglas, dat producten geen loodhoudende verven bevatten, dat in de producten geen andere chemicaliën zijn verwerkt die niet meer gebruikt mogen worden en/of dat bepaalde producten geen asbest bevatten.

10.3. Pakhuis Noord is nimmer aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit één van de in het voorgaande lid genoemde situaties.

10.4. Daarnaast geldt dat bepaalde producten een bijzonder hoog gewicht kunnen hebben. Pakhuis Noord adviseert Afnemer nadrukkelijk om te onderzoeken of de locatie waar het product geplaatst wordt geschikt is (bijv. ten aanzien van de maximale vloerbelasting) om dat product te plaatsen.


11. Controle producten en reclametermijn

11.1. De Afnemer dient zaken voor of tijdens de aflevering te (laten) inspecteren en diensten direct (onverwijld) na afloop van de uitvoering van de diensten te (laten) inspecteren. Zichtbare- of anderszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen dienen onverwijld na de aflevering van de zaken c.q. uitvoering van de diensten schriftelijk, gemotiveerd en onderbouwd aan Pakhuis Noord te worden medegedeeld. Indien de Afnemer geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om de zaken/diensten tijdig te (laten) inspecteren geldt dat tussen partijen als vaststaand moet worden aangenomen dat de producten zijn afgeleverd zonder zichtbare- of anderszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken c.q. dat de diensten aan de overeenkomst beantwoorden. Mocht de Afnemer bij constatering van gebreken/tekortkomingen, zonder schriftelijk akkoord van Pakhuis Noord, over gaan tot c.q. verder gaan met de verkoop, uitlevering, behandeling, installatie c.q. verwerking van de geleverde zaken, dan accepteert de Afnemer de geleverde zaken en diensten en vervalt de mogelijkheid zich te beroepen op het geconstateerde gebrek/tekortkoming.

11.2. Onjuiste facturen dient de Afnemer binnen 10 dagen na factuurdatum schriftelijk, gemotiveerd en onderbouwd aan Pakhuis Noord mede te delen. Indien de Afnemer verzuimt om binnen de in dit lid genoemde termijn en conform de voorschriften als genoemd in dit lid Pakhuis Noord van de fout(en) op de hoogte te stellen, geldt tussen partijen dat de factuur door Afnemer is geaccepteerd, is (en blijft) Afnemer gehouden de factuur te betalen en verliest de Afnemer het recht op correctie/creditering van de factuur. Het voorgaande laat onverlet het recht van Pakhuis Noord om te allen tijde fouten in een factuur te corrigeren. Indien Pakhuis Noord een factuur op grond van het voorgaande corrigeert, blijft de oorspronkelijk betalingstermijn gehandhaafd.

11.3. Overige gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen dient de Afnemer binnen 3 dagen na de ontdekking ervan schriftelijk, gemotiveerd en onderbouwd aan Pakhuis Noord mede te delen.

11.4. Indien de Afnemer verzuimt om binnen de in dit artikel genoemde termijnen en conform de voorschriften als genoemd in dit artikel Pakhuis Noord van het gebrek op de hoogte te stellen, verliest de Afnemer het recht zich op eventuele rechtsgevolgen die ontstaan door het gebrek of afwijking van hetgeen is overeengekomen te beroepen. In dat geval heeft de Afnemer onder meer (maar niet uitsluitend) geen recht meer op nakoming, vernietiging, opschorting, ontbinding en/of schadevergoeding op grond van het gebrek of de tekortkoming. Dit artikel geldt niet indien Afnemer consument is.

11.5. Geringe afwijkingen van opgegeven maten, gewichten, samenstellingen of kleuren, dan wel andere afwijkingen, waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de samenstelling, uitvoering of toepasbaarheid van de producten, onvolkomen in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen of grondstoffen waarbij deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van de materialen of grondstoffen, leiden er niet toe dat het af- of opgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt geven de Afnemer noch recht op annulering of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst, noch recht de ontvangst of betaling van de producten te weigeren.

11.6. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is, dit toerekenbaar is aan Pakhuis Noord en dat tijdig en op de juiste wijze aan Pakhuis Noord is gemeld (cumulatieve voorwaarden), dan zal Pakhuis Noord de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na terugontvangt daarvan of, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Afnemer, ter keuze van Pakhuis Noord, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan, dan wel (ter keuze van Pakhuis Noord) vervangende vergoeding daarvoor aan de Afnemer voldoen tot een maximum van het aankoopbedrag van (het betreffende onderdeel van) de gebrekkige zaak.

11.7. Indien vaststaat dat een dient niet conform de overeenkomst is uitgevoerd, dit toerekenbaar is aan Pakhuis Noord en dat tijdig en op de juiste wijze aan Pakhuis Noord is gemeld (cumulatieve voorwaarden), dan zal Pakhuis Noord de dienst alsnog op de juiste wijze uitvoeren dan wel (naar keuze van Pakhuis Noord) vervangende vergoeding daarvoor aan de Afnemer voldoen tot een maximum van de prijs van (het betreffende onderdeel van) de dienst.

11.8. Klachten en/of reclames geven de Afnemer niet het recht om zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of te verminderen.


12. Opschorting en ontbinding

12.1. Pakhuis Noord behoudt zich het recht voor om verplichtingen uit overeenkomsten op te schorten indien de Afnemer niet al zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze en eerdere overeenkomsten met Pakhuis Noord is nagekomen.

12.2. Naast de overige uit de wet en overeenkomst voortvloeiende rechten tot ontbinding is Pakhuis Noord gerechtigd de overeenkomst (geheel of geldelijk – zulks naar keuze van Pakhuis Noord) door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien zij vreest voor een verslechtering van de solvabiliteit van de Afnemer, de Afnemer in staat van faillissement (of een equivalent daarvan) is verklaard, de Afnemer surseance van betaling (of een equivalent daarvan) heeft aangevraagd, de Afnemer haar bedrijfsvoering staakt of voornemens is te staken. Het voorgaande geldt ook wanneer een natuurlijke persoon wordt toegelaten tot de wet schuldsanering natuurlijke personen.

12.3. Voor zover de Afnemer een ontbindingsrecht heeft is deze bij duurovereenkomsten beperkt tot ontbinding van de order of gedeelte daarvan waarin Pakhuis Noord toerekenbaar tekort is geschoten. Partijen hebben in dat geval een ongedaanmakingsverplichting van alle over en weer geleverde prestaties die betrekking hebben op de betreffende order of gedeelte daarvan. Het ontbindingsrecht geldt niet voor opvolgende orders en/of leveringen.


13. Intellectuele eigendomsrechten

13.1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt Pakhuis Noord de auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door haar geleverde producten, de door haar gedane aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, beeld- en woordmerken, handelsnamen, programmatuur enz.

13.2. De Afnemer garandeert dat alle in het kader van de overeenkomst door de Afnemer aan Pakhuis Noord verstrekte materialen/werken vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten van derden. De Afnemer vrijwaart Pakhuis Noord voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Afnemer verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

13.3. Indien de Afnemer opmerkt dat de producten van Pakhuis Noord inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom, dan wel dat een derde inbreuk maakt op een aan Pakhuis Noord toebehorend recht van intellectuele eigendom, dient de Afnemer Pakhuis Noord daarvan direct op de hoogte te stellen.

13.4. Voor het geval een derde inbreuk maakt op een aan Pakhuis Noord toebehorend recht van intellectuele eigendom is de Afnemer gehouden om haar medewerking te verlenen teneinde Pakhuis Noord in staat te stellen om in- en buiten rechte tegen deze inbreuk op te treden.


14. Aanspraklijkheid

14.1. Pakhuis Noord is nooit aansprakelijk voor schade, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) ten gevolge van gebreken in- of aan verkochte zaken, verleende diensten of verrichte werkzaamheden of anderszins als gevolg van het tekortschieten in de nakoming van enige verplichting onder de overeenkomst of het plegen van een onrechtmatige daad, zowel bij de Afnemer als bij derden. Tevens is Pakhuis Noord niet aansprakelijk voor fouten van personeel of door Pakhuis Noord in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde Derden.

14.2. Indien Pakhuis Noord wel aansprakelijk kan worden gehouden is de aansprakelijkheid per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering voor het geval in kwestie uitkeert.

14.3. In geen geval zal de aansprakelijkheid het factuurbedrag van de betreffende order te boven gaan bij een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst tot levering.

14.4. In geval van aansprakelijkheid is Pakhuis Noord uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade bedoeld in dit artikellid en de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Pakhuis Noord aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Pakhuis Noord toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.

14.5. Pakhuis Noord is nooit aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand en schade aan derden, ook niet in het geval van niet- of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting.

14.6. Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen in de overeenkomst en deze voorwaarden gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Pakhuis Noord of haar leidinggevende ondergeschikte(n).

14.7. Indien de Afnemer in gebreke mocht komen in de nakoming van de overeenkomst, dan is de Afnemer aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Pakhuis Noord daardoor direct of indirect ontstaan, zoals (maar niet uitsluitend) gederfde winst, gemiste besparingen en andere bedrijfsschade.

14.8. Indien Pakhuis Noord zaken op of in de nabijheid van het terrein of in het gebouw waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, plaatst, is de Afnemer verantwoordelijk voor adequate beveiliging daarvan. In het geval er schade optreedt aan deze zaken, is de Afnemer altijd aansprakelijk voor deze schade.

14.9. Afnemer zal Pakhuis Noord vrijwaren voor (eventuele) aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst. Alle kosten en schade aan de zijde van Pakhuis Noord daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de Afnemer.

14.10. De aansprakelijkheidsbeperking uit dit artikel is ook van toepassing op de garanties als bedoeld in artikel 8.15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Pakhuis Noord partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland woonplaats heeft. Het bewijs van een overeengekomen ander rechtstelsel kan slechts geleverd worden door een door beide partijen ondertekend schriftelijk stuk.

15.2. Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing

15.3. Tenzij dwingendrechtelijk anders bepaald is de civiele rechter te Assen exclusief bevoegd te oordelen over geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten tussen Pakhuis Noord en de Afnemer. Het staat echter Pakhuis Noord vrij een geschil voortvloeiende uit overeenkomsten tussen Pakhuis Noord en de Afnemer ter beoordeling voor te leggen aan elke rechter, die bij afwezigheid van een forumkeuze bevoegd zou zijn om over het geschil te oordelen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2021 Pakhuis Noord | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel